ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بروت

borut

سبلت؛ سبیل؛ موی پشت لب مرد؛ موهایی که روی لب مرد می‌روید: ◻︎ دشمن چو بینی ناتوان لاف از بروت خود مزن / مغزی‌ست در هر استخوان مردی‌ست در هر پیرهن (سعدی: ۱۷۲).

سبلت، سبیل، شارب ≠ ریش، محاسن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ