ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برو

boru

=ابرو: ◻︎ همه یکسره دل پر از کین کنید / سواران بروها پر از چین کنید (فردوسی۴: ۹۲۸).

۱. کاری، زرنگ، چالاک
۲. بادپا
۳. سریع

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ