ترجمه مقاله

برهان

borhān

۱. حجت؛ دلیل.
۲. دلیل قاطع.

بینه، حجت، دلیل، فرنود

فرنود، نخش، پروهان

ترجمه مقاله