ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برنده

borande

۱. دارای توانایی برای بریدن؛ تیز.
۲. [عامیانه، مجاز] دارای توانایی در انجام کارها؛ قاطع.

۱. بران، برا، تند، تیز
۲. قاطع ≠ کند
۳. موثر، کاری
۴. زایلکننده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ