ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برقرار شدن

۱. ایجادشدن
۲. برپا شدن، دایر شدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ