ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برغلانیدن

barqalānidan

= آغالیدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ