ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برجستن

barjaestan

جهیدن؛ پریدن.

۱. پریدن،
۲. برجهیدن، جستن، جهیدن،
۳. وثوب
۴. تپیدن، جنبیدن
۵. شتافتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ