ترجمه مقاله

براهین

barāhin

= برهان

ادله، برهانها، بینات، حجتها، حجج، دلایل، دلیلها، فرنودها

ترجمه مقاله