ترجمه مقاله

براق

borāq

۱. در روایات اسلامی، اسبی بال‌دار با صورتی مانند انسان که پیامبر در شب معراج بر آن سوار شد.
۲. [مجاز] اسب تندرو.

۱. اسبتیزرو
۲. مرکوبحضرت محمد (ص) (در شب معراج) مرکبحضرت رسول (ص)

درخشان، درخشنده

ترجمه مقاله