ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برافشاندن

۱. افشاندن، نثار کردن
۲. پراکنده ساختن، پریشان کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ