ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برآور

bar[']āvar

= بارآور

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ