ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برآمدن

bar[']āmadan

۱. بالا آمدن.
۲. پدید آمدن؛ ظاهر شدن.
۳. سپری شدن.
۴. روبه‌راه شدن کار و انجام یافتن آن.
۵. برجستگی پیدا کردن.
۶. ورم کردن.
⟨ به‌هم برآمدن: (مصدر لازم) [قدیمی]
۱. تنگدل شدن؛ اندوهگین شدن.
۲. خشمگین شدن.

۱. بالا آمدن ≠ پایین رفتن
۲. طلوع کردن، آفتاب تابیدن ≠ غروب کردن
۳. پدیدار گشتن، پدید آمدن، ظاهرشدن، نمایان گردیدن، هویدا شدن ≠ ناپدید شدن
۴. ورآمدن
۵. روییدن، رستن
۶. سر زدن
۷. متورم شدن، ورم کردن
۸. به طول انجامیدن، طول کشیدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ