ترجمه مقاله

بذال

bazzāl

سخی؛ بسیاربذل‌کننده.

بخشنده، دستودلباز، کریم، وهاب ≠ خسیس، کنس

ترجمه مقاله