ترجمه مقاله

بدل

badal

۱. = بدلی
۲. (اسم) هرچه به‌جای چیز دیگر واقع می‌شود؛ عوض؛ جانشین.
۳. (هنر) در سینما، بدلکار.

۱. بدلی، تقلبی، تقلیدی، ساختگی، قلابی، قلب، مصنوعی ≠ اصل، اصلی
۲. عوض، مبادله، معاوضه
۳. جانشین، عوض ≠ اصلی
۴. ضد، نقیض
۵. بدلکار

یوفه

ترجمه مقاله