ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بدرفتاری

badraftāri

۱. بدخویی کردن با مردم.
۲. بدکاری؛ بدکرداری؛ بدروشی.

ناسازگاری، بدروشی، بدسلوکی، بدکرداری ≠ خوشرفتاری

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ