ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بددهان

baddahān

کسی که به دیگران دشنام بدهد و ناسزا بگوید؛ بدزبان؛ ناسزاگو.

بددهن، بدزبان، سگزبان، بدحرف، فحاش، ناسزاگو، هتاک، بدفحش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ