ترجمه مقاله

بداخلاق

بداغر، بدخلق، بدخو، تندخو، تندمزاج، کجخلق، ناخلف ≠ خوشاخلاق، خوشخو

دژخو

ترجمه مقاله