ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بخولق

boxo[w]loq

فرورفتگی بالای سم اسب که حلقۀ بخو را در آنجا می‌بندند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ