ترجمه مقاله

بخو

boxo[w]

حلقه و زنجیری که دست‌وپای چهارپایان یا زندانیان را با آن می‌بندند.

پابند، دستبند، زنجیر، کند

ترجمه مقاله