ترجمه مقاله

بخشودن

baxšudan

از گناه کسی درگذشتن؛ عفو کردن؛ گذشت کردن.

۱. بخشیدن
۲. اغماض کردن، عفو کردن، گذشت کردن ≠ انتقامگرفتن، تقاص گرفتن
۳. معاف کردن
۴. رحم کردن

ترجمه مقاله