ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بخشندگی

بخشش، بذل، جوانمردی، سخا، سخاوت، کرم ≠ بخل، خست

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ