ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بخسیدن

baxsidan

۱. پژمردن.
۲. رنجیدن.
۳. گداختن: ◻︎ ای نگارین ز تو رهیت گسست / دلش را گو ببخس و گو بگداز (آغاجی: شاعران بی‌دیوان: ۱۹۳).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ