ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بحلی

beheli

بخشودن.
⟨ بحلی خواستن: (مصدر لازم) [قدیمی] بخشودگی خواستن.

حلالبود

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ