ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بحت

baht

ساده؛ خالص؛ محض؛ صاف؛ بی‌درد؛ بی‌غش.

تمام عیار، خالص، سره، کامل ≠ ناسره، ناخالص

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ