ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بایگانی

bāy[e]gāni

۱. عمل بایگان؛ ضبط.
۲. (اسم) جایی که نامه‌ها و اسناد ادارات دولتی یا بنگاه‌های ملی نگهداری می‌شود؛ آرشیو.

۱. آرشیو، ضبط
۲. طبقهبندی (اسناد)
۳. طبقهبندی شده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ