ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بایع

bāye'

فروشنده.

۱. خریدار، سوداگر
۲. مشتری ≠ فروشنده
۳. فروشنده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ