ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باکر

bāker

۱. بامداد.
۲. (صفت) ویژگی کسی که در پگاه به جایی می‌رود.
۳. (صفت) آن‌که اول از همه پیشی جوید.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ