ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باکتری

bākteri

موجود زندۀ تک‌سلولی با شکل‌های مختلف کروی، بیضی، میله‌ای، و مارپیچی، و دارای سیتوپلاسم و هسته که بعضی از انواع آن برای انسان، جانوران، و گیاهان مضر و بیماری‌زاست.

باسیل، موجود ذرهبینی، میکرب

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ