ترجمه مقاله

باهیبت

bāheybat

باشوکت؛ باشکوه؛ دارای شکوه و بزرگی.

باسطوت، باصولت، باوقار، بامهابت، جذبهدار، رزین، سنگین، متین ≠ کمجذبه، بیوقار

ترجمه مقاله