ترجمه مقاله

بانو

bānu

عنوانی محترمانه برای زنان؛ خانم؛ خاتون؛ بی‌بی.
⟨ بانوی بانوان: بانوی بزرگ؛ ملکه.
⟨ بانوی مشرق: [مجاز] خورشید.

۱. بیبی، بیگم، خانم، علیامخدره، مادام
۲. زن، زوجه، عیال، همسر
۳. خانهدار، کدبانو
۴. شهربانو، ملکه ≠ آقا

ترجمه مقاله