ترجمه مقاله

بانشاط

بشاش، خوشحال، خوشدل، سردماغ، سرزنده، شاد، شادمان، مسرور، نشیط ≠ دلمرده، بینشاط، ناخوشدل

ترجمه مقاله