ترجمه مقاله

باند

bānd

۱. نوار دراز پارچه‌ای که برای بند آوردن خون‌ریزی، محفوظ نگه داشتن زخم، یا بی‌حرکت نگه‌داشتن اندام، روی قسمت آسیب‌دیده بسته می‌شود.
۲. گروهی از افراد که برای انجام اعمال غیرقانونی، سازمان یافته‌اند.
۳. مسیرهای موازی در جاده که به‌وسیلۀ نرده یا خط‌کشی متمایز شده‌اند.
۴. بلندگوهای وسایل صوتی و تصویری.

۱. جماعت، جمعیت، جوخه، حزب، دسته، گروه، هیات
۲. خطسیر، گذرگاه،
۳. فرودگاه، مطار
۴. نوار، رشته، لفافه
۵. موجرادیو، طول موج
۶. هر یک از بلندگوهایسیستم صوتیتصویری

ترجمه مقاله