ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بامدادان

bāmdādān

بامداد؛ هنگام بامداد؛ بامگاه.

سپیدهدم، سحر، شفق، صبحگاه، فجر ≠ شامگاه، شامگاهان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ