ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بامداد

bāmdād

بام؛ صبح؛ صبح زود؛ نزدیک طلوع آفتاب؛ سپیده‌دم.

باکر، بامدادان، پگاه، سپیدهدم، شفق، صباح، صبح، فجر، فلق ≠ شام، عشا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ