ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بالغ

bāloq

پیالۀ شراب از جنس شاخ گاو، کرگدن، یا استخوان فیل: ◻︎ با چنگ سغدیانه و با بالغ و کتاب / آمد به خان چاکر خود خواجه با صواب (عماره: شاعران بی‌دیوان: ۳۵۲).

۱. بزرگسال، جوان، رشید، مکلف، کبیر ≠ نابالغ
۲. رسا، رسیده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ