ترجمه مقاله

بالش

bāleš

۱. کیسه‌ای پارچه‌ای که هنگام خواب زیر سر می‌گذارند: ◻︎ تا که بنشست خواجه در «بالش» / «بالش» آمد ز ناز در بالش (سنائی۱: ۶۶۰).
۲. [قدیمی] تکیه‌گاه؛ مسند.

۱. بالشت، متکا، مخده، مسند، نازبالش
۲. بالین
۳. رشد، رویش، نمو
۴. بالندگی
۵. افتخار کردن، مباهات کردن

ترجمه مقاله