ترجمه مقاله

باقی مانده

bāqimānde

به‌جا مانده؛ بازمانده.

بازمانده

ترجمه مقاله