ترجمه مقاله

بافنده

bāfande

۱. کسی چیزی را می‌بافد؛ نساج؛ جولاه؛ جولاهه.
۲. [مجاز] کسی مه سخنان یا اشعار سست و بی‌معنی می‌گوید.

۱. پارچهباف، نساج
۲. جولاه، جولاهه، شعرباف
۳. قالیباف
۴. تریکوباف

ترجمه مقاله