ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بافضل

bāfazl

دارای برتری در تقوا، علم، و کمال؛ فاضل؛ دانشمند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ