ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باطیه

bātiye

۱. (نجوم) از صورت‌های فلکی نیمکرۀ جنوبی؛ پیاله.
۲. [قدیمی] ظرف شیشه‌ای بزرگی که در آن شراب می‌ریختند؛ کاسه؛ بادیه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ