ترجمه مقاله

باطنباطنی

۱. خفیه، درونی
۲. خفیهگرایی
۳. باطنیه
۴. اسماعیلیه ≠ ظاهری، قشری

ترجمه مقاله