ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باطل کردن

۱. ابطال کردن، فسخ کردن، لغو کردن، ملغا ساختن
۲. بیمعنی کردن، بیهوده گردانیدن، مهمل گذاشتن
۳. ناحق جلوه دادن، ناراست قلمداد کردن
۴. ضایع گردانیدن
۵. خط زدن، قلم زدن
۶. ازاعتبار انداختن، نامعتبر اعلام کردن
۷. تبطیل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ