ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باطل نیوش

bātelniyuš

باطل‌شنو؛ آن‌که به سخن باطل گوش می‌دهد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ