ترجمه مقاله

باسیل

bāsil

نوعی باکتری تک‌سلولی میله‌ای‌شکل که بعضی از انواع آن موجب بیماری‌های مختلف می‌شود: باسیل سیاه‌زخم.

باکتری

ترجمه مقاله