ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باستار

bāstār

اشاره به شخص یا چیز مجهول و غیرمعلوم؛ فلان.
⟨ باستار و بیستار: [قدیمی] فلان و بهمان.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ