ترجمه مقاله

بازیگوش

bāziguš

۱. ویژگی کودک یا کسی که به سرگرمی و کارهای غیرجدی علاقۀ بسیار دارد.
۲. [قدیمی، مجاز] شوخ.

ترجمه مقاله