ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازگشت

bāzgašt

بازگرد؛ برگشتن از جایی؛ مراجعت؛ عود.
بازگشتن
۱. بازگردیدن؛ برگشتن.
۲. برگشتن از جایی؛ مراجعت کردن.
۳. [قدیمی، مجاز] توبه کردن.
۴. [قدیمی] از کاری دست برداشتن.
۵. [قدیمی] منصرف گشتن.

اعاده، برگشت، رجعت، عدول، عطف، عقبنشینی، عود، مراجعت، نکس

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ