ترجمه مقاله

بازپسین

bāzpasin

واپسین؛ آخرین.

آخر، آخرین، واپسین ≠ آغازین

ترجمه مقاله