ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

بازوبند

bāzuband

۱. نواری پارچه‌ای برای نشان دادن مٲموریت خاص، عزا، یا عضویت در یک گروه خاص.
۲. حلقه‌ای فلزی که برای زینت به بازو بسته می‌شود.

۱. ساعدبند
۲. تعویذ، دعا

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما