ترجمه مقاله

بازسازی

ترمیم، تعمیر، مرمت، نوسازی ≠ تخریب، ویران سازی، ویرانگری

ترجمه مقاله